Algemene Voorwaarden voor de Levering van Machines aan Zakelijke Klanten

Versie September 2020

1. Toepasselijkheid

1.1 De KURZ-ALM zijn van toepassing op leveringen van machines, reserveonderdelen en diensten (collectief "Levering") die LEONHARD KURZ BENELUX B.V. ("KURZ") biedt op basis van een overeenkomst gesloten tussen KURZ en een zakelijke klant ("Klant"). De Klant en KURZ worden hierna gezamenlijk "Partijen" of afzonderlijk "Partij" genoemd.

1.2 Afwijkende voorwaarden van de KURZ-ALM zijn niet van toepassing tenzij KURZ hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

1.3 Ingeval van tegenstrijdigheid of tekstuele interpretatie verschillen tussen de Engelse, Franse of Nederlandse versie van de KURZ-ALM, gaat de Nederlandse versie van de KURZ-ALM voor.

1.4 De KURZ-ALM zijn in het kader van een voortdurende zakelijke relatie ook van toepassing op toekomstige overeenkomsten tussen KURZ en de Klant, zelfs als KURZ in individuele gevallen op het moment van het afsluiten van de overeenkomst niet expliciet verwezen heeft naar de toepasselijkheid van de KURZ-ALM op de afgesloten overeenkomst.

1.5 Wijzigingen van de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen.

2. Offertes

2.1 De beschrijving van de kwaliteit van de Levering wordt uitsluitend en definitief gedefinieerd in de respectieve technische specificatie ("TS").

2.2 KURZ behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten voor van documenten die in de aanbieding zijn opgenomen, ongeacht de gegevensdrager (bijvoorbeeld illustraties, tekeningen, plattegronden, bouwdocumenten enz.).

2.3 Een precontractuele uitvoering tijdens de aanbiedingsfase die KURZ op verzoek van de Klant levert (bijvoorbeeld stempels, opnamemallen enz.) zal door KURZ worden gefactureerd, zelfs als er vervolgens geen overeenkomst door de Partijen is aangegaan.

2.4 Het aanbod van KURZ is bindend voor een periode van 90 kalenderdagen vanaf de datum van het aanbod.

3. Leveringsvoorwaarden, risico-overgang

3.1 Levering vindt plaats EXW (EX WORKS) KURZ Incoterms® 2020 ("Plaats van Levering").

3.2 Prijzen zijn nettoprijzen in EUR (euro), inclusief de noodzakelijke verpakking plus extra kosten voor verpakking op verzoek van de Klant en plus de huidige btw (btw) die van kracht was op het moment van levering zonder verdere aftrek.

3.3 Voor een Levering onder de nettoprijs van EUR 50,00 brengt KURZ een vaste minimumhoeveelheidstoeslag in rekening van EUR 15,00.

3.4 Gedeeltelijke Levering is toegestaan, zover de belangen van de Klant hierdoor niet onredelijk worden geschaad.

3.5 De risico-overgang aan de Klant vindt plaats op het moment dat KURZ de Levering op de Plaats van Levering aanbiedt. Dit geldt ook voor gratis levering en voor levering die op verzoek van de Klant wordt verzonden of opgehaald. In het geval dat Levering plaatsvindt via verzending, draagt de Klant de daardoor gemaakte kosten (bijv. transport, verzekering, douane).

4. Voorbehoud van eigen leveringen

In het geval dat de Levering niet beschikbaar is omdat KURZ geen leveringen van zijn eigen leveranciers heeft ontvangen of de leveringsvoorraad van KURZ is uitgeput, heeft KURZ het recht om een vervangende Levering te leveren die in kwaliteit en prijs gelijkwaardig is aan de contractueel overeengekomen Levering. Als dit niet mogelijk is, kan KURZ de overeenkomst eenzijdig ontbinden.

5. Betalingsvoorwaarden, verrekening, retentierecht

5.1 Tenzij anders overeengekomen, is de factuur van KURZ verschuldigd voor onmiddellijke betaling zonder enige aftrek.

5.2 Voor zover de overeenkomst geen informatie bevat over de betalingsvoorwaarden, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: 1/3 aanbetaling bij ontvangst van de orderbevestiging, 1/3 zodra de Klant wordt geïnformeerd dat de Levering klaar is voor verzending, het resterende bedrag na ontvangst van de Levering en de factuur. Facturen voor reserveonderdelen dienen volledig te zijn betaald op het moment van ontvangst door de Klant.

5.3 De Klant kan een tegenvordering alleen verrekenen met een vordering van KURZ of het retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering onbetwist is of bevestigd door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak.

5.4 Indien de Klant in gebreke is met betaling, betaling opschort, in staat van faillissement is verklaard of door of tegen de Klant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, protesteert tegen een factuur, negatief of slecht gewaardeerd is door een erkend informatie- of ratingbureau, of in geval van vergelijkbare redenen die wijzen op de insolventie van de Klant, heeft KURZ het recht om onmiddellijke betaling te eisen van alle nog niet opeisbare vorderingen. Bovendien heeft KURZ het recht om elke Levering te onderwerpen aan een voorschot.

6. Levertijd

6.1 Naleving van de overeengekomen leveringstermijn is afhankelijk van de tijdige ontvangst van volledige documenten, noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen, met name van door de Klant te verstrekken plannen, alsmede de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen door de Klant (bijv. voorschot betaling, gedeeltelijke betaling). Indien niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd; dit is niet van toepassing als KURZ als enige verantwoordelijk is voor de vertraagde levering.

6.2 Indien de niet-naleving van de levertijd te wijten is aan gebeurtenissen zoals natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, computervirussen en verdere aanvallen door derden op het IT-systeem van KURZ ondanks naleving door KURZ van de gebruikelijke beveiligingsmaatregelen, oproer, staking, lock-out, belemmeringen als gevolg van Nederlandse, Amerikaanse en andere toepasselijke nationale, Europese of internationale buitenlandse handelswetten, productiestoringen of andere fabrieksonderbrekingen, verkeersproblemen of andere vergelijkbare omstandigheden waarvoor KURZ niet verantwoordelijk is ("Overmacht"), zal de levertijd van KURZ met een redelijke termijn worden verlengd. Indien een geval van Overmacht langer dan 60 kalenderdagen aanhoudt, heeft de Klant of KURZ het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft geen enkele Partij het recht om schadevergoeding te vorderen van de andere Partij. Dit is ook van toepassing als er sprake is van Overmacht op het moment dat de levering door KURZ vertraagd is.

6.3 Alle vorderingen en rechtsmiddelen van de Klant als gevolg van een vertraagde Levering, met name indirecte schade of gevolgschade, winstderving of productieverlies, zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid van KURZ op basis van opzet of bewuste roekeloosheid.

6.4 De Klant heeft alleen het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien KURZ als enige aansprakelijk is voor de vertraagde Levering en de Klant een adequate levertijd aan KURZ heeft gesteld waarbinnen KURZ de Levering moet leveren en desbetreffende levertijd is verstreken. Dit impliceert niet een wijziging van de bewijslast van de Klant.

6.5 Op verzoek van KURZ verklaart de Klant binnen een redelijke termijn of de Klant de overeenkomst wil ontbinden vanwege de vertraagde levering of alsnog levering van KURZ verlangt.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De Levering blijft eigendom van KURZ totdat elke vordering op de Klant waarop KURZ uit hoofde van haar zakelijke relatie recht heeft naar behoren is voldaan ("Zekerheidsgoederen"). De Klant zal geen enkel nummer, teken, naamplaatje, bedrijfs- en / of merknaam of andere markering aangebracht door KURZ beschadigen, wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken. Als de waarde van alle zekerheidsrechten van KURZ op de Klant de waarde van de onderliggende vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, geeft KURZ op verzoek van de Klant een overeenkomstig deel van de Zekerheidsrechten vrij. KURZ heeft het recht om te kiezen welke van de Zekerheidsrechten worden vrijgegeven.

7.2 Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het de Klant verboden om de Zekerheidsgoederen te verpanden of andere zekerheidsrechten te vestigen op de Zekerheidsgoederen. In geval van inbeslagname van de Zekerheidsgoederen of andere handelingen of interventies door een derde partij met betrekking tot de Zekerheidsgoederen, zal de Klant KURZ hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Als een gerechtvaardigd belang door KURZ is onderbouwd, verstrekt de Klant KURZ de informatie die nodig is om de rechten tegenover deze derde te doen gelden en draagt de Klant de benodigde documenten aan KURZ over.

7.3 De doorverkoop van de Zekerheidsgoederen door de Klant aan zijn klant in het kader van de normale bedrijfsvoering is alleen toegestaan op voorwaarde dat de Klant betaling van zijn klant ontvangt of de eigendom behoudt, zodat het eigendom op de Zekerheidsgoederen alleen aan zijn klant wordt overgedragen na het voldoen aan de verplichting van de klant om de Klant te betalen.

7.4 Indien de Klant Zekerheidsgoederen doorverkoopt, draagt de Klant aan KURZ hierbij de vorderingen (inclusief btw) over die de Klant op zijn klanten uit de doorverkoop heeft, inclusief eventuele pandrechten en overige zekerheidsrechten. Als de Zekerheidsgoederen samen met andere goederen worden verkocht en er geen individuele prijs is overeengekomen met betrekking tot de Zekerheidsgoederen, zal de Klant aan KURZ een evenredig deel van de totale prijs overdragen dat kan worden toegeschreven aan de verkoopwaarde van de Zekerheidsgoederen gefactureerd door KURZ. KURZ accepteert hiermee een dergelijke overdracht. De plicht van KURZ om Zekerheidsrechten vrij te geven blijft onaangetast.

7.5 In het geval dat de Klant de vorderingen op zijn klanten met betrekking tot Zekerheidsgoederen heeft gecedeerd, dan zijn de vorderingen welke KURZ op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar. De Klant draagt in dit geval KURZ de vorderingen over die de Klant heeft op de cessionaris en is gehouden de verkoopopbrengst van de verkoop van de vorderingen onverwijld aan KURZ te betalen. KURZ accepteert hiermee een dergelijke overdracht.

7.6 In het geval dat de Klant een verplichting, met name een betalingsverplichting, niet nakomt, heeft KURZ het recht om de overeenkomst te ontbinden en de Zekerheidsgoederen terug te nemen, behoudens het verstrijken van een redelijke termijn waarbinnen de Klant de inbreuk herstelt. De Klant is verplicht om de Zekerheidsgoederen terug te sturen naar KURZ. De wettelijke bepalingen die afzien van de eis om een deadline te stellen in geval van een ernstige en / of definitieve weigering van uitvoering, blijven onaangetast.

7.7 In het geval dat de Klant een verplichting schendt, in het bijzonder wanneer er sprake is van wanbetaling, vereist de handhaving van het eigendomsvoorbehoud en de terugname van de daarmee verbonden Zekerheidsgoederen geen ontbinding van de overeenkomst door KURZ. De bovengenoemde acties of inbeslagname van de Zekerheidsgoederen leiden niet tot ontbinding van de overeenkomst door KURZ, tenzij uitdrukkelijk aangegeven door KURZ.

7.8 De Klant heeft het recht om alle openstaande vorderingen op de doorverkoop van Zekerheidsgoederen te innen tot aan herroeping door KURZ. In geval van een belangrijke reden, met name betalingsachterstand, opschorting van betaling, opening of aanvraag van een faillissement, insolventie- of samenstellingsprocedure of afwijzing van dergelijke vanwege niet-bestaande activa, protest over een factuur, waardering van de Kant voor een hoog bedrijfsrisico door een erkend informatie- of ratingbureau, of in het geval van vergelijkbare duurzame redenen die wijzen op de insolventie van de Klant, heeft KURZ het recht om het recht van de Klant om vorderingen op Zekerheidsgoederen te innen, in te trekken. Daarnaast kan KURZ na voorafgaande waarschuwing en met inachtneming van een redelijke termijn, de zekerheidstelling bekendmaken, de toegewezen vorderingen gebruiken en eisen dat de Klant de zekerheidstelling bekend maakt aan zijn klanten.

8. Garantie voor Materiaalgebreken

8.1 In het geval dat een Levering niet overeenkomt met de kwaliteit van de respectieve TS op het moment van risico-overgang ("Materiaalgebrek"), zal KURZ de Levering naar eigen goeddunken binnen de verjaringstermijn gratis repareren of kosteloos vervangen ("Aanvullende prestatie").

8.2 De kwaliteit van de Levering wordt definitief bepaald in de respectieve TS. KURZ is niet aansprakelijk voor een Materiaalgebrek met betrekking tot kwaliteiten en kenmerken die niet specifiek in de TS worden vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de geschiktheid van de Levering voor het beoogde gebruik te onderzoeken. Indien de Klant om aanvullende tests vraagt die niet in de betreffende TS waren opgenomen, moeten deze afzonderlijk schriftelijk worden overeengekomen en door de Klant worden betaald.

8.3 Klachten omtrent Materiaalgebreken van de Klant tegen KURZ moeten worden ingediend binnen 12 maanden na levering, of voor zover Partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen, na acceptatie. In het geval van een vertraagde Levering of acceptatie door de Klant vanwege redenen waarvoor KURZ niet verantwoordelijk is, verloopt de valt de klachttermijn uiterlijk 18 maanden na ontvangst door de Klant van de kennisgeving van gereedheid voor verzending van de Levering. Dit is niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid op basis van opzet of bewuste roekeloosheid. De wettelijke bepalingen inzake opschorting en hervatting van de verjaringstermijn blijven ongewijzigd.

8.4 Een Aanvullende Prestatie door KURZ, laat de in 8.3. genoemde periode van twaalf (12) maanden onverlet.

8.5 De Klant zal KURZ onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van Materiaalgebreken. De kennisgeving van een Materiaalgebrek bevat informatie met betrekking tot de gegevens van de respectieve Levering (bijvoorbeeld offerte, afleverbon, batchnummer, barcode).

8.6 Voor zover de Klant KURZ binnen een redelijke termijn geen mogelijkheid biedt tot een Aanvullende Prestatie, is KURZ vrijgesteld van aansprakelijkheid voor Materiaalgebreken.

8.7 In het geval dat Aanvullende Prestaties mislukken, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden of een korting op de nettoprijs van de Levering te bedingen.

8.8 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op Materiaalgebrek door de Klant in geval van een onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit, verwaarloosbare aantasting van bruikbaarheid, natuurlijke slijtage of schade die is ontstaan na risico-overgang als gevolg van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte productiefaciliteiten of bedrijfsmiddelen, of bepaalde externe invloeden die niet in de overeenkomst zijn gespecificeerd, evenals voor niet-reproduceerbare softwarefouten. Indien de Klant of derden bij de Levering onjuiste wijzigingen of reparatiewerkzaamheden uitvoeren, heeft de Klant ook geen aanspraken met betrekking tot deze gebreken en daaruit voortvloeiende gevolgen.

8.9 De Klant heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten die zijn gemaakt als gevolg van Aanvullende Prestaties, met name transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze kosten zijn verhoogd omdat de Levering vervolgens naar een andere locatie dan de Plaats van Levering is gebracht.

8.10 Vorderingen met betrekking tot schadevergoeding als gevolg van een Materiaalgebrek worden geregeld in 10.

8.11 Overige vorderingen of klachten dan die vermeld in 8. of 10. van de Klant tegen KURZ als gevolg van een Materiaalgebrek zijn uitgesloten. Het recht van de Klant om de overeenkomst te ontbinden blijft onaangetast.

8.12 Voor zover de Levering software omvat, wordt aan de Klant een niet-exclusief recht verleend om de respectieve software inclusief de bijbehorende documentatie te gebruiken voor het gebruik van de Levering.

8.13 De Klant mag de software alleen kopiëren, bewerken of vertalen of de objectcode omzetten in broncode voor zover bepaald in de Nederlandse Auteurswet. De Klant za de gegevens van de fabrikant, in het bijzonder de auteursrechtenverwijzing, niet verwijderen, noch zal de Klant deze wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KURZ.

8.14 Alle andere rechten met betrekking tot de software en de documentatie, inclusief kopieën daarvan, blijven bij KURZ. Het verstrekken van sub-licenties door de Klant is niet toegestaan.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Tenzij anders overeengekomen, levert KURZ de Levering vrij van industriële eigendomsrechten, auteursrechten van derden en / of enig ander recht van derden ("Recht van derden") met betrekking tot het land op de Plaats van Levering. KURZ is niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien de Klant door een derde wordt aangesproken wegens inbreuk van de Levering op een Recht van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van KURZ.

9.2 In het geval van een aansprakelijkheid volgens zoals bedoeld in 9.1, zal KURZ naar eigen keuze en kosteloos voor de Klant ofwel het recht verkrijgen om de Levering te gebruiken, de Levering wijzigen om geen inbreuk te maken op het Recht van Derden of de Levering vervangen. Als dit voor KURZ niet mogelijk is tegen redelijke voorwaarden, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden of een korting op de nettoprijs van de Levering te bedingen.

9.3 De nakoming van de verplichtingen in 9.2 is onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant KURZ onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de vordering(en) van de derde partij, dat hij geen inbreuk erkent en dat de beschermende maatregelen en schikkingsonderhandelingen worden uitgevoerd door KURZ. Als de Klant stopt met het gebruik van de Levering om de schade te verminderen of om andere belangrijke redenen, zal de Klant de derde partij duidelijk maken dat het geschorste gebruik niet betekent dat een inbreuk op een Recht van derden wordt erkend.

9.4 Vorderingen van de Klant zijn uitgesloten als de Klant aansprakelijk is voor de inbreuk op het Recht van derden.

9.5 Vorderingen van de Klant zijn ook uitgesloten als de inbreuk op het Recht van derden werd veroorzaakt door specifieke eisen van de Klant, door gebruik van de Levering die niet door KURZ kon worden voorzien of de Levering door de Klant werd gewijzigd of samen met producten die niet geleverd door KURZ.

9.6 Bovendien zijn de bepalingen van 8. van overeenkomstige toepassing op een Recht van derden.

9.7 Schadevergoedingsvorderingen met betrekking tot Recht van derden worden definitief geregeld in 10.

9.8 Overige schadevergoedingsvorderingen anders dan die vermeld in 9. of 10. van de Klant tegen KURZ met betrekking tot Recht van derden zijn uitgesloten. Het recht van de Klant om de overeenkomst te ontbinden blijft bestaan.

10. Overige aansprakelijkheid, schade

10.1 Tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht en behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van KURZ, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van KURZ het volgende. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade is uitgesloten. In alle overige gevallen is KURZ slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van KURZ komende eigen risico.

10.2 KURZ verstrekt naar beste weten toepassingsrichtlijnen en andere adviezen. Het opvolgen van deze toepassingsrichtlijnen en adviezen leidt op geen enkele wijze tot enige vorm van aansprakelijkheid van KURZ jegens de Klant. De Klant wordt niet vrijgesteld van zijn verplichting om het beoogde gebruik van de Levering op eigen verantwoordelijkheid te onderzoeken. Dit is ook van toepassing als het beoogde gebruik van de Klant bij KURZ bekend is.

10.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit 10. zijn ook van toepassing in geval van een schending van een verplichting door of ten gunste van personen wier fout toe te rekenen is aan KURZ (bijv. kwalitatieve aansprakelijkheid voor werknemers, personeel en andere plaatsvervangende agenten van KURZ), maar niet tot de persoonlijke aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevenden.

10.4 Een vordering tot schadevergoeding volgens 10, die is gebaseerd op Materiaalgebrek of Recht van derden, vervalt binnen 12 maanden na Levering, tenzij er een aansprakelijkheid is volgens 10.1.

11. Contractaanpassing

De overeenkomst wordt redelijkerwijs aangepast in overeenstemming met het beginsel van redelijkheid en billijkheid wanneer incidenten van Overmacht het commerciële belang of de inhoud van de Levering substantieel veranderen of een wezenlijk nadelig effect hebben op het bedrijf van KURZ. Indien deze aanpassing economisch niet gerechtvaardigd is, heeft KURZ het recht om de overeenkomst te ontbinden. KURZ zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de uitoefening van de ontbinding van de overeenkomst zodra hij op de hoogte is van de gevolgen van het incident, zelfs als in eerste instantie een verlenging van de levertijd met de Klant was overeengekomen.

12. Leverantie van de Klant

12.1 De Klant is aansprakelijk voor de overdracht aan en het gebruik door KURZ van de levering van de Klant die in de overeenkomst is overeengekomen ("Leverantie") - ongeacht de gegevensdrager - die inbreuk maken op een recht van Derden. De Klant zal KURZ onmiddellijk schadeloos stellen en vrijwaren van alle overeenkomstige vorderingen van dergelijke derden.

12.2 De Klant levert zijn Leverantie op de Plaats van Levering op zijn kosten. De kosten van opslag, onderhoud, reparatie en verwijdering voor zijn Levering zijn voor rekening van de Klant.

13. Vertrouwelijkheid

13.1 Elke Partij mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij informatie, kennis, sjablonen, inclusief documenten zoals illustraties, tekeningen, plannen, constructiedocumenten ("Informatie") ontvangen van de andere Partij aan derden verstrekken. Dit is niet van toepassing op Informatie die op het moment van ontvangst algemeen bekend was of reeds bekend was bij de ontvangende Partij zonder verplicht te zijn tot geheimhouding of die werd overgedragen door een derde die rechtmatig in het bezit daarvan is en die de wettelijke bevoegdheid heeft om dergelijke Informatie bekend te maken of onafhankelijk door de ontvangende Partij zijn ontwikkeld zonder enige informatie van de bekendmakende partij te gebruiken. Informatie wordt onverwijld door de ontvangende Partij geretourneerd als er geen overeenkomst wordt gesloten. Een retentierecht door de ontvangende Partij is uitgesloten.

13.2 Als een derde partij in de zin van 13.1 wordt niet beschouwd een aan KURZ gelieerde onderneming, noch als een persoon of onderneming die door KURZ is belast met de uitvoering van de overeenkomst voor zover zij op gelijkwaardige wijze verplicht zijn tot geheimhouding.

13.3 Geen van beide Partijen zal de van de andere Partij ontvangen Informatie gebruiken voor doeleinden buiten het bereik van de overeenkomst tussen de Partijen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

13.4 De geheimhoudingsplicht begint bij ontvangst van de Informatie en eindigt 5 jaar na het einde van de zakelijke relatie, te weten het einde van de laatste overeenkomst tussen KURZ en de Klant.

14. Overdracht

De overdracht van een vordering of van een recht voortvloeiende uit de overeenkomst is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Dit is niet van toepassing op een geldvordering.

15. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

15.1 Als lid van de KURZ-Group verbindt KURZ zich ertoe de KURZ zakelijke gedragscode te respecteren en na te leven.

15.2 De Klant bevestigt de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven; de Klant tolereert geen enkele vorm van corruptie of omkoping, respecteert de basisrechten en het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid. Bovendien neemt de Klant de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers, zorgt hij voor een billijke vergoeding en redelijke werkuren, handelt hij in overeenstemming met de toepasselijke milieuwetten en doet hij zijn best om de naleving van deze principes bij zijn leveranciers te bevorderen.

16. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen KURZ en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 is uitgesloten.

17. Bevoegdheid

De bevoegde rechter te Arnhem, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen KURZ en de Klant kennis te nemen.

keyboard_arrow_up