Algemene Voorwaarden voor de Levering van Machines aan Zakelijke Klanten

Versie Februari 2011

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze ALVM van Leonhard KURZ Benelux B.V. ("KURZ") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen ("leveringen"), die KURZ verricht op basis van een overeenkomst tussen KURZ en een zakelijke opdrachtgever ("Klant").

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant of andere door de Klant gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op van deze ALVM afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

1.4 De Klant met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en KURZ.

2. Offertes, aanbiedingen

2.1 De geldigheidsduur van een aanbod van KURZ is 45 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van het aanbod. Een aanbod van KURZ wordt in elk geval geacht te zijn verworpen, indien de Klant dit aanbod niet binnen voornoemde termijn uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen, offertes daarbij inbegrepen, door de Klant zijn onherroepelijk.

2.3 KURZ heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

3. Prijs

3.1 Alle door KURZ in aanbiedingen, brochures, catalogi, etcetera, opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Eventuele kortingen die door KURZ worden gegeven, zijn slechts eenmalig geldig en binden KURZ op geen enkele wijze bij een vervolgopdracht of latere overeenkomst. Prijzen zijn gebaseerd op levering af werk als bedoeld in de Incoterms® 2010 ("Plaats van levering").

3.2 Alle met KURZ overeengekomen prijzen zijn in euro's en exclusief de op het tijdstip van de levering geldende omzetbelasting (B.T.W.) en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Zij zijn voorts exclusief de kosten van verpakking, verzending en verzekering.

3.3 De prijzen die KURZ voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven gelden uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen Technische Specificaties, als bedoeld in artikel 9.1.

3.4 KURZ behoudt zich het recht voor, voor opdrachten van minder dan EUR 500,00 netto een vaste minimumtoeslag van EUR 30,00 in rekening te brengen.

3.5 Door KURZ opgegeven of met KURZ overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kosten van grondstoffen, materialen, vervoer, lonen en, waar van toepassing, afleveringskosten geldend op de datum van opgave of van totstandkoming van de overeenkomst. Indien tussen die datum en de datum waarop de diensten worden verricht en/of de zaken worden geleverd enige verhoging van deze kosten van grondstoffen, materialen, vervoer, lonen dan wel afleveringskosten optreedt - ook al geschiedt zulks ingevolge bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden - heeft KURZ het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan de Klant in rekening te brengen.

3.6 Indien een vaste prijs is overeengekomen en de Klant wijzigingen in en/of aanvullingen op de opdracht wenst, zal KURZ hem informeren over de gevolgen van die wijzigingen en aanvullingen voor de prijs.

4. Levertijd en levering

4.1 KURZ vangt eerst aan met de uitvoering van de overeenkomst, nadat KURZ beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of door de Klant te verstrekken bescheiden, benodigde vergunningen en goedkeuringen, met name van ontwerpen en nadat een door KURZ verzochte vooruitbetaling door KURZ is ontvangen of enige andere zekerheid voor betaling ten behoeve van KURZ is gesteld.

4.2 De levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (artikel 12). Zij worden ook verlengd met de tijd dat de Klant met de uitvoering van enige verplichting, waaronder de verplichtingen waaraan artikel 4.1 refereert, later is dan overeengekomen of door KURZ redelijkerwijze verwacht kan worden.

4.3 KURZ heeft het recht om in gedeelten te leveren voor zover de belangen van de Klant hierdoor niet onredelijk worden geschaad. Voor de toepassing van deze ALVM wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

4.4 De door KURZ te leveren machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen gelden als geleverd, zodra zij voor verzending naar of ten behoeve van de Klant de Plaats van levering hebben verlaten. Indien de Klant de door KURZ te leveren machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen niet op het afgesproken tijdstip kan of wenst te ontvangen gelden zij als geleverd op het moment dat zij de Plaats van levering zouden hebben verlaten indien aan de zijde van de Klant geen beletsel zou hebben bestaan.

In een dergelijk geval is KURZ gerechtigd de machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen voor rekening en risico van de Klant op te slaan.

5. Voorbehoud van eigen leveringen

Indien KURZ de overeengekomen machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen niet kan leveren, omdat de toeleveranciers van KURZ niet, althans niet tijdig zaken en/of diensten aan KURZ hebben geleverd, dan wel indien deze zaken niet meer leverbaar zijn, is KURZ gerechtigd in kwaliteit en prijs gelijkwaardige machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen te leveren. Indien dit niet mogelijk is, kan KURZ de overeenkomst ontbinden.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling dient onmiddellijk en zonder inhouding bij levering te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. KURZ heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de dag van creditering van de rekening van KURZ.

6.2 Bij girale betalingen dient de Klant altijd de respectieve door KURZ opgegeven factuurnummers als betalingskenmerk te vermelden. Betalingen door de Klant die niet (volledig) op deze wijze zijn gespecificeerd, strekken in de eerste plaats in mindering op de oudste eventueel nog openstaande facturen, alsmede op de eventueel daarover verschuldigde rente.

6.3 De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. De Klant heeft nimmer het recht de betaling op te schorten.

6.4 Indien de Klant enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Klant met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van KURZ op de Klant opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Klant in verzuim is, is hij over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Klant, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente.

7. Risico- en eigendomsovergang

7.1 Het risico van de door KURZ te leveren machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen is voor de Klant vanaf het moment dat machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen als geleverd gelden als bedoeld in artikel 4.4.

7.2 Inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van te leveren machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen geschieden voor rekening en risico van de Klant, ook indien KURZ daar zelf voor zorgdraagt.

7.3 Alle door KURZ verkochte en geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen blijven eigendom van KURZ tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen KURZ in verband met de onderliggende overeenkomst, of in verband met eerdere of latere overeenkomsten met de Klant van dezelfde aard als de onderliggende overeenkomst, van de Klant te vorderen heeft, schadevergoeding, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de Klant niet toe.

7.4 De Klant zal KURZ onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van beslaglegging, inbeslagneming of andere maatregelen en ingrepen van derden.

7.5 Doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen is de Klant in het kader van een normale bedrijfsvoering toegestaan, onder de voorwaarde dat de Klant het voorbehoud maakt dat de eigendom pas op de afnemer overgaat wanneer deze aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8. Zekerheden

8.1 De Klant is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van KURZ zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan KURZ te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat KURZ daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Wanneer de gestelde zekerheid op enig moment niet een dergelijke behoorlijke dekking vormt, zal op eerste verzoek van KURZ aanvullende zekerheid dienen te worden gesteld.

8.2 Indien de waarde van alle aan KURZ toekomende zekerheidsrechten 20% of hoger is dan het totale bedrag van alle vorderingen waarvoor zekerheid is gesteld, zal KURZ op verzoek van de Klant een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven.

9. Kwaliteit, garantie, tekorten

9.1 Gegevens over de kwaliteit van de geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen van KURZ blijken uitsluitend uit de aan de door KURZ overgelegde Technische Specificatie (hierna te noemen: "TS"). KURZ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eigenschappen van geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen die niet in de TS zijn opgenomen.

9.2 Bij levering van machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen die op het tijdstip van de risico-overgang niet de in de bijbehorende TS genoemde kwaliteit bezitten (hierna te noemen: "tekortkoming"), zal KURZ deze in geval van terechte en tijdige reclame naar eigen keuze kosteloos repareren, of kosteloos voor vervanging zorgen. Voor het overige is KURZ generlei vergoeding terzake kosten en/of schade verschuldigd.

9.3 Indien herstel van de tekortkoming niet op de Plaats van levering kan worden volbracht, komen de kosten die zijn gemaakt, omdat de te herstellen zaken naar een andere plaats dan de plaats van levering zijn gebracht, met name transport-, kilometer-, loon- en materiaalkosten voor rekening van de Klant.

9.4 De Klant dient ter zake van direct waarneembare tekortkomingen onmiddellijk doch uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens KURZ met betrekking tot zulke tekortkomingen vervalt.

9.5 De Klant dient ter zake van overige tekortkomingen binnen drie werkdagen na het blijken daarvan, schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens KURZ met betrekking tot zulke tekortkomingen vervalt.

9.6 Alle aanspraken van de Klant terzake tekortkomingen vervallen in elk geval 12 maanden nadat zij zijn ontstaan. De Klant behoudt hierbij alle rechten die de Nederlandse wet dwingend voorschrijft.

9.7 Bij de reclame dienen de op de levering betrekking factuurnummer te worden meegedeeld.

9.8 KURZ is niet aansprakelijk voor tekortkomingen bestaande uit een slechts geringe afwijking van de in de TS overeengekomen kwaliteit en bij een slechts geringe vermindering van de bruikbaarheid.

9.9 Geen aansprakelijkheid bestaat verder:

a) indien de schade na de risico-overgang is veroorzaakt en ontstaan.

b) indien de door KURZ verstrekte aanwijzingen of adviezen voor onder meer opslag en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;

c) indien de geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen onoordeelkundig, verkeerd of onzorgvuldig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

d) indien de Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens KURZ niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

e) indien de geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen zijn aangetast als gevolg van van buitenaf komende oorzaken die bij de overeenkomst niet als voorwaarde zijn gesteld, zoals (regen)water, verhitting, brand, etc.;

f) indien reparatie van of wijziging aan de geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen door de Klant zelf plaatsvindt;

g) indien de Klant KURZ niet in de gelegenheid stelt de tekortkoming binnen een redelijke tijd te herstellen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen in Nederland vrij van octrooirechten en auteursrechten van derden (hierna te noemen: "Intellectuele Eigendomsrecht(en)"). Indien een derde wegens schending van Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot een door KURZ geleverde en door de Klant volgens overeenkomst gebruikte machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen terechte vorderingen tegen de Klant instelt, is KURZ binnen de in artikel 9.2 bepaalde termijn als volgt aansprakelijk:

10.1.1 KURZ zal naar haar keuze en op eigen kosten voor de betreffende machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen óf een gebruiksrecht bewerkstelligen, óf de geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen zo wijzigen dat het Intellectuele Eigendomsrecht niet geschonden wordt, óf de machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen omruilen
10.1.2 Nakoming van bovengenoemde verplichtingen vereist, dat de Klant KURZ onmiddellijk schriftelijk van de door de derde ingestelde vordering op de hoogte stelt, een schending niet erkent en dat alle verweermiddelen en de onderhandelingen over een schikking aan KURZ zijn voorbehouden. Indien de Klant om de schade te verminderen of om andere belangrijke redenen stopt met het gebruik van de geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen, dient hij de derde erop te wijzen dat stopzetting van het gebruik geen erkenning van de schending van intellectuele eigendomsrechten inhoudt.

10.2 Vorderingen van de Klant zijn uitgesloten, indien de schending van de Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant kan worden toegerekend.

10.3 Vorderingen van de Klant zijn voorts uitgesloten, indien de schending van de Intellectuele Eigendomsrechten is veroorzaakt door speciale eisen van de Klant, door een door KURZ niet voorzienbare toepassing of doordat de geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen door de Klant veranderd zijn of samen met niet door KURZ geleverde producten worden gebruikt.

10.4 Aan KURZ komen alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder ondermeer begrepen alle auteursrechten, toe op de bij een offerte behorende stukken, waaronder afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, bestek met bijlagen, enz.

11. Verantwoordelijkheden van de Klant

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat het gebruik en het doorgeven van decors, bedrijfslogo's, handelsmerken, masterhologrammen of indrukgereedschap en soortgelijke vormgevende elementen die door de Klant aan KURZ ter beschikking worden gesteld - onafhankelijk van de gegevensdrager - geen rechten van derden schendt. De Klant vrijwaart KURZ van desbetreffende vorderingen van derden.

12. Overmacht, aanpassing van de overeenkomst

12.1 KURZ is gerechtigd zich op overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, transportstoringen, tekorten aan grondstoffen en energie, vertraagde verstrekking aan KURZ van bij derden bestelde zaken of diensten, ziekte van werknemers, mobilisatie, oorlog, oproer, ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van KURZ.

12.2 Indien overmacht het economisch belang of de inhoud van de levering aanmerkelijk verandert, of van grote invloed is op het bedrijf van KURZ, wordt de overeenkomst met inachtneming van

redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig aangepast. Indien dat om economische redenen niet aanvaardbaar is, worden de verplichtingen van KURZ opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 90 dagen zijn zowel KURZ als de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen, onverminderd het bepaalde in artikel 15.

12.3 Indien KURZ gebruik maakt van het recht tot ontbinding zal KURZ dat onverwijld aan de Klant meedelen. KURZ houdt zich het recht tot ontbinding ook voor indien in eerste instantie met de Klant verlenging van de levertijd is overeengekomen.

13. Gebruik van software

13.1 Inzoverre de leveringen software bevat, geeft KURZ de klant een niet uitsluitende recht, de geleverde software inklusief documentatie voor de leveringen te gebruiken.

13.2 De Klant mag de software alleen in wettelijk toelaatbare omvang kopieren, bewerken, vertalen of van objectcode in broncode omwandelen. De Klant is gehouden onze productiegegevens- in het bijzonder copyright-gegevens- niet weg te halen of zonder voorafgaande toestemming te veranderen.

13.3 Verdere rechten aan software en de documentatie inclusief kopiien verblijven bij KURZ. De Klant heeft geen recht tot verlenen van sub - licenties.

14. Overige aanspraken op schadevergoeding

14.1 Iedere aansprakelijkheid van KURZ uit hoofde van de overeenkomst met de Klant is beperkt tot de garanties geformuleerd in artikel 9 en artikel 10 van de ALVM.
KURZ is mitsdien nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding, van welke aard ook.

14.2 KURZ geeft naar eer en geweten aanwijzingen voor gebruik van geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen en andere adviezen. KURZ zal evenwel nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade en kosten van de Klant voortvloeiend uit of samenhangende met de geheel of gedeeltelijke opvolging van deze adviezen. De Klant wordt daardoor met name niet van zijn plicht ontslagen om onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid van de machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen voor het beoogde doel te onderzoeken. Dat geldt ook indien het gebruiksdoel van de Klant aan KURZ bekend is.

14.3 In alle gevallen waarin KURZ niettemin gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van KURZ, hetzij de factuurwaarde van de geleverde machines, toebehoren van machines (stempels, werkstukopnames, walsen e.d.) en reserveonderdelen en/of in opdracht van haar verrichte werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van KURZ, het bedrag dat daadwerkelijk door de ansprakelijkheidsverzekeraar van KURZ ter zake wordt uitgekeerd.

14.4 Iedere vordering jegens KURZ, behalve die welke door KURZ wordt erkend, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

14.5 Alle aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met het geleverde door leveranciers of onderaannemers van KURZ aan KURZ kunnen worden tegengeworpen, zullen door KURZ ook aan de Klant kunnen worden tegengeworpen.

14.6 De werknemers van KURZ of door KURZ voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Klant beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

14.7 De Klant zal KURZ, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door KURZ van de overeenkomst.

15. Opschorting en ontbinding

15.1 Indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft KURZ het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander ter keuze van KURZ en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
In deze gevallen is elke vordering van KURZ ten laste van de Klant direct en volledig opeisbaar.

15.2 De Klant is slechts tot ontbinding gerechtigd in het geval bedoeld in artikel 12.2 van deze ALVM en alsdan niet dan na betaling aan KURZ van alle op dat ogenblik aan KURZ al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

16. Geheimhouding

16.1 Beide partijen bij de overeenkomst zullen de van de andere partij ontvangen informatie, kennis, ontwerpen, inclusief afbeeldingen, tekeningen, plannen, bestek met bijlagen, die KURZ bijvoorbeeld in het kader van een offerte aan haar Klant doet toekomen (hierna te noemen: "informatie"), slechts voor het doel van de overeenkomst gebruiken, deze vertrouwelijk behandelen en niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij voor derden toegankelijk maken. Dit geldt niet voor informatie die bij ontvangst algemeen bekend is, of aan de ontvangende partij bij ontvangst reeds bekend was zonder dat deze tot geheimhouding verplicht was, of die daarna door een tot doorgeven gerechtigde derde is overgebracht, of die door de ontvangende partij -zonder gebruik van de geheim te houden informatie van de andere partij - ontwikkeld wordt.

16.2 Informatie dient onmiddellijk aan KURZ te worden teruggegeven indien de opdracht niet aan KURZ wordt verstrekt. Een recht van retentie van de Klant op deze informatie is uitgesloten.

17. Bevoegde rechter

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen KURZ en de Klant dan wel naar aanleiding van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, ook met betrekking tot cheque- en wisselvorderingen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan, en beslecht door, de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.

18. Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen KURZ en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Weens Koopverdrag) d.d. 11 april 1980 is niet van toepassing.